All systems operational

Luscii Web App

100.0% uptime
Oct 2023 · 100.0%Nov · 100.0%Dec · 100.0%
Oct 2023100.0% uptime
Nov 2023100.0% uptime
Dec 2023100.0% uptime

Luscii Android App

100.0% uptime
Oct 2023 · 100.0%Nov · 100.0%Dec · 100.0%
Oct 2023100.0% uptime
Nov 2023100.0% uptime
Dec 2023100.0% uptime

Luscii iOS App

100.0% uptime
Oct 2023 · 100.0%Nov · 100.0%Dec · 100.0%
Oct 2023100.0% uptime
Nov 2023100.0% uptime
Dec 2023100.0% uptime

Luscii Integrations

100.0% uptime
Oct 2023 · 100.0%Nov · 100.0%Dec · 100.0%
Oct 2023100.0% uptime
Nov 2023100.0% uptime
Dec 2023100.0% uptime

Luscii Metabase

Operational

Customer portal

100.0% uptime
Oct 2023 · 100.0%Nov · 100.0%Dec · 100.0%
Oct 2023100.0% uptime
Nov 2023100.0% uptime
Dec 2023100.0% uptime

Notice history

Dec 2023

Problem with sending in blood pressure measurements on Android version 5.45.0
 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  We delen graag mee dat het gemelde probleem met succes is opgelost. Ons team heeft onmiddellijk actie ondernomen om de kwestie aan te pakken en heeft tevens preventieve maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een dergelijk probleem zich niet opnieuw voordoet.

  We waarderen uw geduld en begrip gedurende deze periode. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We streven ernaar om onze dienstverlening continu te verbeteren en kijken uit naar uw voortdurende samenwerking.

  English

  We are pleased to inform you that the reported issue has been successfully resolved. Our team took immediate action to address the matter and has also implemented preventive measures to ensure that such an issue does not recur.

  We appreciate your patience and understanding during this period. If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact us. We are committed to continuously improving our service and look forward to your ongoing collaboration.

 • Monitoring
  Update

  Dutch

  Goed nieuws! De update naar versie 5.45.1 is 100% uitgerold. Dit betekent dat alle patiënten de mogelijkheid hebben om hun app bij te werken naar deze nieuwste versie.

  Met trots delen we mee dat versie 5.45.1 het gemelde probleem effectief heeft opgelost. Bovendien is het nu niet langer noodzakelijk voor patiënten met het probleem om de app opnieuw te installeren wanneer de app is bijgewerkt naar 5.45.1.

  Ons toegewijde team blijft actief de bloeddrukmetingen van patiënten monitoren. Mocht er onverhoopt nog een situatie optreden waarbij het probleem zich blijft voordoen, zullen we contact opnemen met de organisatie van de desbetreffende patiënt.

  We waarderen uw voortdurende samenwerking en feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via support@luscii.com

  English

  Good news! The update to version 5.45.1 has been rolled out 100%. This means that all patients now have the opportunity to update their app to this latest version.

  We are pleased to announce that version 5.45.1 has effectively resolved the reported issue. Furthermore, it is no longer necessary for patients experiencing the problem to reinstall the app after updating to 5.45.1.

  Our dedicated team continues to actively monitor patients' blood pressure measurements. Should there be an unforeseen situation where the issue persists, we will reach out to the organization of the respective patient.

  We appreciate your ongoing collaboration and feedback to enhance our services. If you have any further questions or comments, please feel free to contact us at support@luscii.com.

 • Monitoring
  Update

  Dutch

  We zijn verheugd om u te informeren dat we het probleem met de bloeddrukmeting binnen onze app succesvol hebben opgelost. De nieuwste versie, 5.45.1, is goedgekeurd voor release op de Play Store en zal geleidelijk aan beschikbaar worden gesteld voor patiënten over de komende dagen.

  Om ervoor te zorgen dat patiënten profiteren van de recente verbeteringen en de beste gebruikerservaring heeft, raden we alle patiënten met het genoemde probleem aan om de app bij te werken naar versie 5.45.1. Als de update nog niet beschikbaar is voor deze patiënt, adviseren we om de app opnieuw te installeren op de telefoon of tablet.

  We waarderen uw voortdurende steun en begrip. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  English

  We are pleased to inform you that we have successfully resolved the issue with blood pressure measurement within our app. The latest version, 5.45.1, has been approved for release on the Play Store and will be gradually made available to patients over the coming days.

  To ensure that patients benefit from the recent improvements and have the best user experience, we recommend all patients experiencing the mentioned issue to update the app to version 5.45.1. If the update is not yet available for a specific patient, we advise reinstalling the app on their phone or tablet.

  We appreciate your ongoing support and understanding. Should you have any further questions or comments, please do not hesitate to contact us.

 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  Uit ons onderzoek is gebleken bij welke kleine groep patiënten het probleem is opgetreden. We gaan contact opnemen met de organisatiecontactpersonen om door te geven om wie het gaat. Binnen de komende uren ontvangt uw organisatiecontactpersoon een e-mail, indien er op dit moment patiënten in uw organisatie zijn bij wie dit probleem is opgetreden. Als u geen e-mail ontvangt, zijn er dus op dit moment geen patiënten in uw organisatie met dit probleem.

  Daarnaast blijven wij patiënten monitoren op bloeddrukmetingen met problemen en zullen u informeren indien dat probleem zich voordoet.

  English

  Our research has identified the small group of patients where the issue has occurred. We will be reaching out to the organization contacts to communicate the specific cases. Within the next few hours, your organization contact person will receive an email if there are currently patients in your organization experiencing this issue. If you do not receive an email, there are currently no patients in your organization with this problem.

  Additionally, we will continue to monitor patients for blood pressure measurements with issues and will inform you if the problem persists.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Momenteel zijn wij intensief bezig met het onderzoeken van een probleem dat zich voordoet bij een klein aantal patiënten die de nieuwste Android app-versie 5.45.0 gebruiken. We hebben geconstateerd dat bij het handmatig invoeren van de bloeddruk tweemaal wordt gevraagd om de meting in te voeren, wat resulteert in het insturen van de bloeddrukmeting met tweemaal de systolische waarde, in plaats van de systolische en diastolische waarde.

  Dit specifieke probleem doet zich alleen voor bij patiënten die eerder bloeddrukmetingen hebben ingediend via Bluetooth.

  Om de impact van dit probleem te minimaliseren, hebben we onmiddellijk besloten om de uitrol van versie 5.45.0 stop te zetten en een vorige versie opnieuw beschikbaar te maken. Patiënten die de app nog niet hadden geüpdatet naar versie 5.45.0 kunnen de app versie ook niet meer updaten naar deze versie. Ons team werkt hard aan het identificeren van de getroffen gebruikers en het oplossen van het probleem.

  We zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van verdere updates en de stappen die worden genomen om dit probleem op te lossen.

  Als patiënten momenteel hinder ondervinden, raden we aan om de app opnieuw te installeren.

  English

  We are currently actively investigating an issue affecting a small group of patients using the latest Android app version 5.45.0. We have observed that when manually entering blood pressure, users are prompted twice to input the measurement, resulting in the submission of blood pressure readings with twice the systolic value instead of both the systolic and diastolic values.

  This specific problem occurs exclusively for patients who have previously submitted blood pressure measurements via Bluetooth.

  To minimize the impact of this issue, we have immediately decided to halt the rollout of version 5.45.0 and make a previous version available again. Patients who had not updated the app to version 5.45.0 are now unable to update the app to this version. Our team is working diligently to identify affected users and resolve the issue.

  We will keep you informed of further updates and the steps being taken to address this issue as soon as possible.

  For patients currently experiencing inconvenience, we recommend reinstalling the app.

On iOS actions are not visible for today when the timezone is set earlier than the CET (Amsterdam) timezone
 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  We willen u graag informeren dat we zojuist een oplossing hebben uitgebracht voor het eerder geconstateerde probleem. Met versie 2.72.3, beschikbaar in de AppStore, is het probleem succesvol opgelost. Houd er rekening mee dat de uitrol van deze update enige dagen kan duren voordat deze beschikbaar is voor alle iOS-apparaten.

  Ons team blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden en de implementatie van de oplossing monitoren. We waarderen uw geduld en begrip tijdens dit proces.

  English

  We would like to inform you that we have just released a solution for the previously identified issue. With version 2.72.3, available in the AppStore, the problem has been successfully resolved. Please note that the rollout of this update may take several days before it is available for all iOS devices.

  Our team continues to closely monitor the situation and the implementation of the solution. We appreciate your patience and understanding during this process.

 • Identified
  Update

  Dutch

  Momenteel wordt een oplossing voor het probleem getest. Zodra deze succesvol door alle tests heen is wordt deze gepubliceerd op de productie omgeving.

  English

  Currently, a solution to the problem is being tested. Once it successfully passes all tests, it will be deployed to the production environment.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Wij willen u graag op de hoogte stellen van een probleem dat momenteel optreedt in de Thuismeten iOS app voor patiënten met een tijdzone vroeger dan Amsterdam (Centrale Europese Standaard Tijdzone).

  Het probleem manifesteert zich als volgt: Geplande acties voor vandaag worden weergegeven als acties van gisteren onder de sectie "Acties". We willen benadrukken dat deze acties wel uitvoerbaar zijn. Ook zijn de acties voor vandaag zichtbaar en uitvoerbaar wanneer de tijdlijn wordt geopend in de app.

  Onze toegewijde ontwikkelaars hebben dit issue met de hoogste prioriteit opgepakt en werken hard aan een oplossing. Wij verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken die dit kan veroorzaken.

  Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang via ons statusdashboard, InStatus. Zodra er meer informatie beschikbaar is of wanneer het probleem is verholpen, ontvangt u een update.

  Wij waarderen uw begrip en geduld terwijl we dit ongemak aanpakken. Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neem dan gerust contact met ons op via support@luscii.com

  English

  We would like to inform you about an issue currently affecting the Luscii iOS app for patients in timezones earlier than Amsterdam (Central European Standard Timezone).

  The problem is as follows: Scheduled actions for today are being displayed as actions from yesterday under the "Actions" section. It is important to note that these actions are still executable. The actions for today are also visible and accessible when the timeline is opened in the app.

  Our dedicated developers have prioritized addressing this issue and are actively working on a solution. We apologize for any inconvenience this may cause.

  We will keep you updated on the progress through our status dashboard, InStatus. As soon as more information becomes available or when the issue is resolved, you will receive an update.

  We appreciate your understanding and patience as we work to resolve this inconvenience. If you have any questions or require additional information, feel free to contact us at support@luscii.com

 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  We delen graag mee dat het gemelde probleem met succes is opgelost. Ons team heeft onmiddellijk actie ondernomen om de kwestie aan te pakken en heeft tevens preventieve maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een dergelijk probleem zich niet opnieuw voordoet.

  We waarderen uw geduld en begrip gedurende deze periode. Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We streven ernaar om onze dienstverlening continu te verbeteren en kijken uit naar uw voortdurende samenwerking.

  English

  We are pleased to inform you that the reported issue has been successfully resolved. Our team took immediate action to address the matter and has also implemented preventive measures to ensure that such an issue does not recur.

  We appreciate your patience and understanding during this period. If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact us. We are committed to continuously improving our service and look forward to your ongoing collaboration.

Alerts worden niet goed doorgestuurd aan HiX
 • Resolved
  Resolved

  Dutch

  Het probleem met het verkrijgen van de STS-tokens is opnieuw opgelost. De alerts worden nu weer correct doorgestuurd naar HiX. De eerder niet ingediende alerts zijn opnieuw ingediend en komen nu allemaal correct aan in HiX. Luscii houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

  English

  The issue with obtaining the STS tokens has again been resolved. The alerts are once again being forwarded correctly to HiX. The previously unsubmitted alerts have been resubmitted and are now all arriving correctly in HiX. Luscii is monitoring the situation closely.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Op dit moment doet zich opnieuw het probleem voor binnen de integratie van Luscii met HiX, waarbij het niet altijd mogelijk is om STS-tokens op te vragen. Dit kan leiden tot vertraging voordat een alert wordt weergegeven op de werklijst.

  Vanuit Luscii hebben wij contact opgenomen met Chipsoft, en zij zijn bezig met het aanpakken van het probleem.

  English

  Currently, the issue has arisen again within the Luscii integration with HiX, where STS tokens cannot always be retrieved. This may cause delays before an alert appears in the orders.

  Luscii has reached out to Chipsoft, and they are addressing the problem.

 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  Het probleem met het verkrijgen van de STS-tokens is opgelost. De alerts worden nu weer correct doorgestuurd naar HiX. De eerder niet ingediende alerts zijn opnieuw ingediend en komen nu allemaal correct aan in HiX. Luscii houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

  English

  The issue with obtaining the STS tokens has been resolved. The alerts are once again being forwarded correctly to HiX. The previously unsubmitted alerts have been resubmitted and are now all arriving correctly in HiX. Luscii is monitoring the situation closely.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Momenteel doet zich een probleem voor binnen de Luscii integratie met HiX via Zorgplatform. Wij kunnen geen STS tokens opvragen bij Zorgplatform waardoor alerts niet ingestuurd kunnen worden. Uit ons onderzoek is gebleken dat dit issue zich aan de Chipsoft zijde van de integratie voortdoet.

  Wij willen benadrukken dat wij niet kunnen garanderen dat alle alerts correct worden doorgestuurd naar HiX. Daarom adviseren wij u om regelmatig Luscii web te controleren op mogelijke niet doorgestuurde alerts.

  Vanuit Luscii hebben wij contact opgenomen met Chipsoft en zij zijn met het probleem aan de slag.

  English

  Currently, there is an issue within the Luscii integration with HiX via Zorgplatform. We are unable to request STS tokens from Zorgplatform, preventing the submission of alerts. Our investigation revealed that this issue is occurring on the Chipsoft side of the integration.

  We would like to emphasize that we cannot guarantee the correct forwarding of all alerts to HiX. Therefore, we recommend checking the Luscii web interface regularly for potential undelivered alerts.

  Luscii has been in contact with Chipsoft, and they are actively addressing the problem.

Nov 2023

Luscii Web patient overview page gives unexpected error after switching tabs
 • Resolved
  Resolved

  This incident has been resolved.

 • Monitoring
  Update

  Dutch

  De fix heeft ervoor gezorgd dat we geen nieuwe onverwachte foutmeldingen in Luscii Web zien. We blijven de situatie in de gaten houden.

  English

  The fix has ensured that we no longer see any new unexpected error messages in Luscii Web. We will continue to monitor the situation.

 • Monitoring
  Monitoring

  Dutch

  Onze developers hebben hard gewerkt aan een hotfix. Deze is uitgebreid getest en net vrijgegeven op de productieomgeving van Luscii Web. We adviseren gebruikers die momenteel zijn ingelogd om de Luscii webpagina volledig te verversen met "Control", "Shift" en "R". Het probleem met de onverwachte foutmelding moet hiermee opgelost zijn.

  English

  Our developers have worked hard on a hotfix. This has been extensively tested and just released on the production environment of Luscii Web. We advise users who are currently logged in to completely refresh the Luscii web page with "Control", "Shift" and "R". The problem with the unexpected error message should be resolved with this.

 • Identified
  Identified

  Dutch

  Er is momenteel een bug in Luscii Web die een onverwachte fout veroorzaakt binnen het platform. Deze bug verschijnt wanneer de gebruiker een patiënt opent, naar een willekeurig tabblad navigeert, terugkeert naar het tabblad "overzicht" en vervolgens met de muis over een willekeurige grafiek beweegt.

  Wanneer de gebruiker na het wisselen van tabblad terugkeert naar "overzicht" en de pagina ververst, treedt de onverwachte fout niet op.

  Luscii werkt hard om dit probleem op te lossen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij deze delen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Luscii Support via support@luscii.com.

  English

  There is currently a bug in Luscii Web that causes an unexpected error within the platform. This bug appears when the user opens a patient, navigates to any tab, returns to the "overview" tab, and then hovers the mouse over any chart.

  When the user returns to "overview" after switching tabs and refreshes the page, the unexpected error does not occur.

  Luscii is working hard to solve this problem. As soon as more information is available, we will share it. For any questions, please contact Luscii Support at support@luscii.com.

Oct 2023

No notices reported this month

Oct 2023 to Dec 2023